MaHaKaLa – Đại Hắc Thiên Bồ Tát

Trong Mật giáo Tây Tạng, Đại Hắc Thiên được gọi là Mahakala, là vị Tôn chủ hộ pháp trọng yếu. Sự truyền thừa hình tượng Ngài trong các trường phái Tây Tạng thì không đồng nhau, tánh chất và tác dụng cũng bất đồng. Tôn tượng và đặc tính của Ngài Đại Hắc Thiên có rất nhiều cách diễn tả khác nhau như: Đại Hắc Thiên hai tay chủ yếu là hộ trì cho những hành giả tu Hỷ Kim Cang. Đại Hắc Thiên bốn tay chủ yếu hộ trì cho hành giả tu Đại Thủ Ấn. Đại Hắc Thiên sáu tay chủ yếu hộ pháp cho phái Hương Ba Cát Cử và Cách Lỗ. Đại Hắc Thiên sáu tay màu trắng chủ yếu hộ pháp của phái Tát Ca Cử, trong đó Bạch Ma Ca La còn có tên là Bổn Tôn Tài Thần. Ngoài ra vị Trời nầy còn là Tài Phước Thần, Ty Ẩm Thực.

Trong Nam Hải Ký Quy Nội Pháp truyện, quyển 1 Thọ Tế Quỷ Tắc có đề cập: “Tất cả các đại tự viện ở phía tây, bên cột nhà bếp hoặc trước các kho tàng, đầu cột có điêu khắc hình tượng Đại Hắc Thiên màu đen.

Tương truyền vào thời cổ đại, Đại Hắc Thiên là thuộc hạ của Hỏa Thiên, rất kính ái Tam Bảo, hộ trì năm chúng (ngũ chúng) để khỏi bị hao tổn, phàm có người cầu đều được xứng nguyện. Mỗi khi đến giờ ăn cơm, vị thầy đặc trách nhà bếp thường thường dâng cúng lên ngài Đại Hắc Thiên hương đèn, đồ ăn trước. Trong văn bản cũng có đề cập đến chùa, miếu ở Hoài Bắc, tuy nhiên không có phong tục cúng dường ngài Đại Hắc Thiên. Phàm có người cầu xin đều có ứng nghiệm một cách lạ lùng.

Ngoài những điều nầy, ở Nhật Bản các chùa đều căn cứ vào Nam Hải Ký Quy truyện có nói: “Thịnh hành nhất là các nhà kho ở nhà bếp đều an trí tượng ngài Đại Hắc Thiên hai tay”. Trong Nam Hải truyện cũng có viết về sự tích ứng hóa của Đại Hắc Thiên.

Có một ngôi chùa tên là Đại Niết Bàn Thiền Na Tự, thường ngày ở trong chùa có khoảng 100 tăng sĩ, nhưng hằng năm đến mùa lễ bái thì có nhiều tăng sĩ các nơi hội về. Điều nầy làm ban ẩm thực ở chùa gặp nhiều khó khăn. Có một lần, vào buổi trưa có khoảng 500 tăng khách đến đây lễ bái, chùa không còn khả năng cung cấp đồ ăn uống trong lúc nầy, nhưng cũng không thể để cho 500 vị tăng khách nhịn đói. Trong khi tất cả mọi người trong chùa không biết giải quyết bằng cách nào, thì có một bà già nói: “Chuyện nầy là thường xảy ra, đại chúng đừng nên lo lắng.” Chỉ thấy bà lão đốt một nắm hương lớn, hướng về ngài Đại Hắc Thiên, thành kính bạch rằng: “Đại thánh! Chư tăng bốn phương đến đây để dâng lễ bái thánh tích. Kính mong ngài đừng để cho đại chúng thiếu đồ ăn.” Khi lời cầu nguyện nầy chấm dứt, liền khiến cho đại chúng lấy số thực phẩm trước đây dự trù để cung cấp cho tất cả đem ra, nhưng lạ thay, số người ăn so với số bình thường hơn nhau mấy trăm người, nhưng thức ăn vẫn không thiếu. Đại chúng vô cùng cảm kích và kinh dị.

Người Nhật cũng lấy ngài Đại Hắc Thiên là một trong bảy vị Phước Thần. Vị Đại Hắc Thiên được công nhận giúp cho thế gian quan vị và phú quí, đã được nhân gian sùng tín rộng rãi. Đông Mật tương truyền ngài Đại Hắc Thiên nguyên là Đại Nhựt Như Lai thị hiện hình tướng của thần Dược Xoa phẫn nộ để hàng phục ác ma. Tạng Mật lại truyền là Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện hóa làm vị Đại Hộ Pháp. Có sự tương đồng giữa hai hệ phái Mật Tông Nhật Bản và Tây Tạng đều xem trọng pháp tu của Bổn Tôn.

Do tôn nầy thống lãnh vô lượng quỷ thần quyến thuộc, lại còn thêm kỷ thuật phi hành và ẩn hình lâu, cho nên trong chiến tranh thường gia hộ cho các sở cầu của chúng sanh khiến cho thực phẩm được đầy đủ. Do đây mà các tu viện ở Ấn Độ và Trung Quốc, tỉnh Giang Nam người dân thường thờ cúng trong nhà bếp. Người ta cũng thờ cúng vị Đại Hắc Thiên trong nghĩa địa. Cũng tương truyền rằng vị Thần nầy cùng với quyến thuộc của Thất Mẫu Nữ Thiên thường cứu giúp người nghèo khó. Do đó mà Đại Hắc Thiên được thông dụng gọi bằng bốn tên: Chiến Đấu Thần, Trù Phòng Thần (nhà bếp), Trủng gian Thần (Nghĩa Địa), Phước Đức Thần. Đó là bốn đặc tính của Đại Hắc Thiên rất được sùng ngưỡng.
Đức Thế Tôn dạy rằng : Đại Hắc Thiên thần chú này , chư Phật trong thời quá khứ ở thế gian không nói , nay trong đời mạt pháp ác thế , nếu có những người bần cùng , thiếu phước mà nghe được bài chú Đà-La-Ni này sẽ biết là người này được ban phát Bảo Châu Mani sanh ra vô vàn Bảo Châu Trân Quí .
Đại Hắc Thiên bạch Phật rằng : nay có chúng sanh trong đời mạt pháp , trì tụng bài chú này , nếu khắc hình tượng tôi hoặc năm thước , hoặc ba thước ,hoặc năm tất , an vị tại chùa chiền , hoặc thờ phụng nơi gia đình , tôi sẽ khiến các quyến thuộc của Thất Mẫu Nữ Thiên , cùng tám mươi bốn ngàn các vị Thần Phước Đức , sẽ đi khắp mười phương , mỗi ngày sẽ đi cúng dường một ngàn người trong thế gian . Nếu lời nói của tôi là dối trá , không thật , tôi sẽ bị đoạ vào đường ác , không được giác ngộ vĩnh viễn .

Lại nếu dùng tất cả trái cây tươi ngon , rượu tốt để cúng dường , tất nhiên sẽ được hưởng Cam Lộ.

Namo Samanta Buddhanam Om Maha Kalaya Svaha

OM MAHA KALAYA SO HA.

#Mahakala #ĐạiHắcThiên #ThầnChúMậtTông

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/