Chú Chuẩn Đề có công năng, trừ ta ma, nên gọi là Thần Chú Chuẩn Đề, hay gọi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Do Thầy Thích Trí Thoát trì tụng 7 biến
Theo Chuẩn Đề Đà la ni kinh (Cundī Dhāraṇī Sūtra), chú Chuẩn Đề được ghi như sau[1]:

Tiếng Phạn

namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā
oṃ cale cule cunde svāhā

Phiên âm tiếng Việt: Khể thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi, Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề câu chi nẫm đát điệt tha
Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha
#chuchuande
#tritungchuchuande

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/