The next step in BUS evolution.

Made with GTA V

Eurobeats used:
“Gas Gas Gas” – Manuel
“The Top” – Ken Blast
“Deja Vu” – Dave Rodgers

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/